QĐND Online - Sáng 12-1, Đảng ủy Quân khu 2 đã tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng giữa Ủy ban kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Quân khu 2 với UBKT tỉnh ủy các tỉnh trên địa bàn nhiệm kỳ 2015-2020. Thiếu tướng Lê Hiền Vân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có đại diện UBKT các tỉnh ủy trên địa bàn; đại diện UBKT các đảng ủy trực thuộc.

Các đại biểu UBKT Đảng ủy Quân khu 2 và UBKT tỉnh ủy các tỉnh trên địa bàn ký kết Quy chế.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và ký kết Quy chế phối hợp giữa UBKT Đảng ủy Quân khu 2 với UBKT tỉnh ủy các tỉnh trên địa bàn trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đối với Đảng ủy Quân sự tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020.   

Quy chế gồm 5 chương và 15 điều, xác định, UBKT Đảng ủy Quân khu và UBKT tỉnh ủy các tỉnh phối hợp tham mưu giúp Đảng ủy Quân khu và tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên thuộc đảng bộ quân sự tỉnh, theo điểm 2, Điều 30 Điều lệ Đảng.

Quy chế cũng chỉ rõ những nội dung phối hợp thực hiện các nội dung kiểm tra, giám sát như: Kiểm tra, giám sát theo Điều 32, Điều lệ Đảng; kiểm tra Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy quân sự tỉnh khi có dấu hiệu vi phạm trong việc chấp hành Cương lĩnh Chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, các nguyên tắc tổ chức xây dựng Đảng, quy chế làm việc và quy chế lãnh đạo các mặt trọng yếu của cấp ủy; kiểm tra việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật và tài chính của Đảng đối với Đảng ủy, UBKT Đảng ủy quân sự tỉnh…  

Hội nghị cũng thống nhất thời gian 5 năm tiến hành sơ kết thực hiện Quy chế.

Tin, ảnh: VIỆT LONG - VĂN DƯƠNG