Từ mốc son lịch sử ra đời cho đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay, LLVT Quân khu 2 luôn một lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Trong suốt những tháng năm đầy khó khăn, thử thách ấy, LLVT Quân khu đã được nâng cánh bay lên cùng với sự phát triển của đất nước, của Quân đội; xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng xây dựng lên truyền thống “Trung thành - Tự lực - Đoàn kết - Anh dũng - Chiến thắng”.

Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng trong thời kỳ mới, thời kỳ hội nhập, LLVT Quân khu 2 đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, gắn với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trên vùng quê Tây Bắc của Tổ quốc, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nội dung, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ VII nhiệm kỳ 2010 - 2015 đề ra. Bởi thế mỗi cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 2 vẫn thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng, ra sức quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng; nghị quyết, chỉ thị của trên, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời xác định rõ chức năng nhiệm vụ trên từng cương vị công tác, biết chủ động khắc phục mọi khó khăn vươn lên phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Hơn ai hết mỗi cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu luôn hiểu rằng sự nghiệp công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước hiện nay. Mặc dù chúng ta đã đạt được những thành tựu quan trọng, nhưng chúng ta còn phải đối mặt với những khó khăn thách thức mới. Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch vẫn ráo riết đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hoà bình” bạo loạn lật đổ với nhiều hình thức thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt mới, nhằm xoá bỏ sự lãnh đạo của Đảng và chế độ XHCN ở nước ta. Hàng năm bằng nhiều giải pháp, Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu đã lãnh đạo, chỉ đạo tập trung nâng cao chất lượng xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, mà điểm cốt lõi và xuyên suốt là xây dựng "Thế trận lòng dân", củng cố mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa LLVT với nhân dân. Đây là vấn đề có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, vừa góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống, vừa tăng cường nguồn sức mạnh của Quân đội ta, đồng thời cũng là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của LLVT Quân khu hiện nay. Chỉ đạo LLVT phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền và các lực lượng chức năng trên địa bàn để không ngừng nâng cao chất lượng xây dựng tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên có cơ cấu hợp lý, có chất lượng ngày càng cao. Trong xây dựng các tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc, dưới sự chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, sự quan tâm chăm lo của cấp uỷ Đảng, thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn được hình thành, thường xuyên được củng cố, tăng cường các tiềm lực về quốc phòng - an ninh ngày càng có tính vững chắc, đủ sức phòng ngừa, ngăn chặn âm mưu phá hoại của kẻ thù. Thực hiện tốt phương châm tỉnh giữ tỉnh, huyện giữ huyện, từng tỉnh, huyện đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tăng cường tiềm lực quốc phòng, kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng - an ninh. Các địa phương đã thể hiện rõ sự quan tâm trong đầu tư xây dựng các căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương và khu vực phòng thủ then chốt, sẵn sàng cơ động ứng phó có hiệu quả với các tình huống xảy ra.

Pháo phản lực của Đoàn M68 (Quân khu 2)  khai hỏa

Cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu nhận thức sâu sắc rằng, để xây dựng LLVT Quân khu 2 với bề dày truyền thống như hôm nay chúng ta đã phải đánh đổi bằng xương, máu, công sức của hàng vạn cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc Tây Bắc, đó là biểu tượng vô giá về trí tuệ, tinh thần yêu nước và ý chí quật cường của quân và dân Tây Bắc. Mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn trân trọng, gìn giữ và phát huy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Đồng thời luôn khắc cốt, ghi tâm bài học “ Dựng nước phải đi đôi với giữ nước” như lời dạy của Bác Hồ khi người về thăm Đề Hùng: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”; Nêu cao tinh thần cảnh giác cánh mạng, đấu tranh kiên quyết với những luận điệu sai trái, thủ đoạn thâm hiểm của các thế lực thù địch, sẵn sàng cùng với chính quyền và nhân dân địa phương đối phó với các tình huống phức tạp. Cùng nhau vượt khó tích cực trong huấn luyện, rèn luyện nâng cao trình độ quân sự, chuyên môn nghiệp vụ; không ngừng hoàn thiện năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trên từng cương vị chức trách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; quyết tâm xây dựng tổ chức Đảng TSVM, đơn vị VMTD góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

Chặng đường 66 năm với những mốc son lịch sử của LLVT Quân khu là minh chứng hùng hồn cho sự đúng đắn trong đường lối quân sự của Đảng, kết tinh của trí tuệ và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc Việt Nam trong thời đại mới.

Trung Hiếu 
Quân khu 2: Tấm lá chắn, phên dậu của Tổ quốc (Kỳ 3)